Regulamin Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Cel pielgrzymki

Celem pielgrzymki jest również:

 • formowanie postawy chrześcijańskiej w dobie laicyzacji życia,
 • ubogacenie ducha praktyką modlitwy,
 • wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,
 • poznanie ciekawych i pięknych zakątków Polski,
 • tworzenie wspólnoty między ludźmi.

Organizator

Organizator: Fundacja „Szczecińska” ul. Królowej Korony Polskiej 28E, 70-485 Szczecin skr. 167 fax. (+48) 91 885 1 850, e-mail: fundacja@szczecinska.eu, dyrektor.szczecinska@gmail.com

Warunki uczestnictwa w pielgrzymce:

Uczestnik pielgrzymki to ten, kto:

 • akceptuje jej religijny charakter;
 • pragnie pogłębić swoją duchową formację;
 • jest fizycznie przygotowany do przejścia codziennie ok. 30 – 35 km;
 • ukończył 18 lat (osoby młodsze mogą pielgrzymować jedynie z pełnoletnim opiekunem i za pisemną zgodą prawnych opiekunów);
 • dokonał zapisu na pielgrzymkę, uiścił opłatę wpisową w postaci darowizny na cele pielgrzymki, nosi ze sobą legitymację – identyfikator;

Postawa pielgrzyma.

Ponieważ pielgrzymka ma charakter religijny, w duchu umartwienia pielgrzym:

 • nie pije alkoholu;
 • nie pali tytoniu;
 • nie zażywa środków odurzających;
 • przestrzega zakazu noclegów koedukacyjnych;
 • nie kąpie się w rzekach i jeziorach;
 • nosi strój odpowiedni do charakteru pielgrzymki;
 • nie używa telefonu w czasie modlitw i nabożeństw, a w innym czasie korzysta z niego z umiarem;
 • nie używa w czasie drogi słuchawek oraz urządzeń elektronicznych;
 • podporządkowuje się zarządzeniom przewodnika i służb porządkowych;
 • nie oddala się samowolnie od grupy pątniczej;

Zachowanie w drodze.

Pielgrzymka porusza się w jednej grupie, prawą stroną drogi. Ze względów bezpieczeństwa kategorycznie zakazane jest zostawanie za grupą oraz oddalanie się od grupy bez zgody przewodnika i służb porządkowych. Wszyscy pielgrzymi zobowiązani są do wypełniania poleceń dyrektora, przewodnika grupy oraz służb porządkowych.

Noclegi

Noclegi przewidywane są w warunkach turystycznych. Odbywają się one w prywatnych mieszkaniach jak również w szkołach oraz remizach strażackich. Na trasie z wdzięcznością korzystamy z udzielanej nam gościny; staramy się przy tym nie nadużywać gościnności gospodarzy. W duchu umartwienia należy nastawić się na znoszenie niewygód. Nie ma noclegów koedukacyjnych.

Bagaż.

Transport bagażu między miejscami noclegowymi zapewniony jest przez organizatorów w ramach opłaconego wpisowego. Na drogę zabieramy jedynie rzeczy niezbędne w czasie marszu. Nie ma możliwości wiezienia bagażu podręcznego w samochodzie który towarzyszy pielgrzymce w czasie drogi. Główny bagaż który jest wieziony samochodem ciężarowym musi być trwale i widocznie oznaczony kartą bagażową otrzymaną przy zapisach. Nie ma możliwości dostępu do bagażu w ciągu dnia. Niedozwolone jest, by poszczególnym pielgrzymom lub ich grupkom towarzyszyły prywatne samochody. Bagaż uczestnika powinien zawierać: śpiwór, karimatę, przybory toaletowe, ręcznik, ciepłą odzież, odzież na zmianę, bieliznę, koszulki (t-shirt) oraz potrzebne rzeczy według własnego uznania. Powinien być jak najmniejszy.

Ubiór

W czasie drogi nosimy stroje odpowiednie do stanu i charakteru pielgrzymki (nie nosimy szortów, koszulek odkrywających ramiona, nie zdejmujemy koszul,). Strój uczestnika powinien zapewniać swobodę ruchu, a także być dostosowanym do warunków atmosferycznych (np. okrycie przeciwdeszczowe, ciepła odzież, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV itd.). Zalecane są: koszulki zakrywające ramiona, spodenki, najlepiej do kolan, dres, obuwie sportowe.

Opieka medyczna.

Pomoc medyczna świadczona jest przez uczestniczących w pielgrzymce lekarzy, pielęgniarki, ratowników oraz osoby przeszkolone w zakresie medycznym bezinteresownie. W razie konieczności – stwierdzonej przez lekarza lub upoważnioną pielęgniarkę – istnieje możliwość transportu chorego do najbliższego postoju. Lekarz lub pielęgniarka mogą nakazać jednodniową przerwę w marszu a także opuszczenie pielgrzymki ze względów zdrowotnych. Osoba taka udaje się do następnej miejscowości noclegowej lub wraca do domu na własną rękę. Sanitarka pełni funkcję doraźną i jest przeznaczona do przewiezienia na miejsce najbliższego postoju osoby, która doznała urazu w czasie danego etapu.

Organizacja pielgrzymki

Pielgrzymi idą w jednej grupie. Na jej czele stoi przewodnik, odpowiedzialny za jej prowadzenie. Całością pielgrzymki kierują dyrektor oraz wyznaczony zastępca. Wszyscy pielgrzymi zobowiązani są do respektowania ich poleceń.

Wymarsz pielgrzymki

Grupy „Promieniste” Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki wyruszają ze swoich miejscowości już od 25 lipca. Inauguracja pielgrzymki ma miejsce w czasie Mszy Świętej 29 lipca o godz. 7.00 w Sanktuarium Pani Fatimskiej na osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Kończymy pielgrzymowanie Mszą Świętą pod szczytem jasnogórskim 13 sierpnia. Do domu pielgrzymi wracają we własnym zakresie.

Zapisy na pielgrzymkę

Zapisy na pielgrzymkę prowadzone są interaktywnie poprzez stronę www.szczecinska.pl lub w sposób tradycyjny można zapisać się w biurze obsługi pielgrzyma przy Sanktuarium Pani Fatimskiej na Os. Słonecznym (ul. Rydla 61 w Szczecinie) 29 lipca od godz. 6:00 jak również we wszystkich miejscowościach noclegowych 10 min. po zakończonym wieczornym nabożeństwie.

Wpisowe

Podany koszt uczestnictwa w pielgrzymce nie obejmuje wszystkich świadczeń, jakie otrzymujemy z życzliwości i otwartego serca dobroczyńców, gospodarzy. Dlatego należy pamiętać o wyrazach wdzięczności tym, dzięki którym możemy pielgrzymować. Wpisowe w formie darowizny obejmuje: ubezpieczenie, przewóz bagażu, zapewnienie nagłośnienia, udzielenie doraźnej pomocy medycznej i ewentualny przewóz chorego. Wysokość wpisowego ustalana jest każdego roku przez dyrektora pielgrzymki

Postanowienia końcowe

Dokonując zapisu, uczestnik pielgrzymki zobowiązuje się do przestrzegania jej regulaminu oraz zgadza sie na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów pielgrzymki jak również udostępnienie zdjęć ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych (Facebook, Twitter) i kanale youtube.

Za złamanie postanowień regulaminu oraz postawę niezgodną z duchem pielgrzymowania będą wyciągane konsekwencje, do wykluczenia z pielgrzymki włącznie. Za organizację pielgrzymki odpowiadają właściwi dyrektorzy, kierownicy i przewodnicy pielgrzymki, nadzór natomiast prowadzi Zarząd Fundacji „Szczecińska”.

Czas Pielgrzymki jest czasem jedności i braterstwa, gdyż wszyscy razem tworzymy wspólnotę, stąd zwracamy się do siebie bracie, siostro lub po imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi pielgrzymami oraz napotkanymi ludźmi. To pielgrzymi swoją postawą tworzą klimat tej wspólnoty.
© Tomasz Burzyński 2023